Scroll to top

RP NA OBCZYŹNIE

Centrum Badań
nad Historią
Polskiego Państwa
na Uchodźstwie

CBnHPPnU KUL

Misja

Centrum Badań nad Historią Polskiego Państwa na Uchodźstwie KUL to ośrodek naukowo-badawczy, koordynacyjny i popularyzatorski specjalizujący się w tematyce Polskiego Państwa na Uchodźstwie, które funkcjonowało w warunkach emigracyjnych w latach 1939-1991.

Celem powstania Centrum jest realizacja interdyscyplinarnych badań naukowych nad szeregiem zagadnień szczegółowych dotyczących szeroko rozumianej tematyki Polskiego Państwa na Uchodźstwie, których wyniki publikowane są w formie syntez, monografii, artykułów, słowników, atlasów czy czasopisma naukowego. Ważnym aspektem działalności CBnHPPnU KUL jest międzynarodowa popularyzacja badań naukowych powstałych w ramach Centrum, poprzez ich wydawanie w językach kongresowych, a także kolportowanie do zagranicznych ośrodków badawczych.

Misją CBnHPPnU KUL jest więc wypełnienie dotkliwej luki badawczej poprzez utworzenie pierwszego na świecie Centrum podejmującego całościowo tematykę Polskiego Państwa na Uchodźstwie opracowując olbrzymi, niewystarczająco dotąd przebadany zasób archiwalny. Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego to jednocześnie fenomen Polskiego Państwa na Uchodźstwie, kierującego w okresie II wojny światowej podległą sobie strukturą krajową. Pracownicy Centrum pragną opowiedzieć Polakom w kraju i za granicą, a także innym narodom w Europie i na świecie, o tym fenomenie – o państwowości, która w warunkach emigracyjnych była przedłużeniem krajowego oporu wobec dwóch okupantów z okresu wojny i komunistycznego zniewolenia po jej zakończeniu.

PREZENTACJA

Zespół

Dr hab. Jarosław Rabiński, prof. KUL

Dr hab. Jarosław Rabiński, prof. KUL

dyrektor Centrum Badań nad Historią Polskiego Państwa na Uchodźstwie KUL

Historyk, nauczyciel akademicki, badacz historii Polski i powszechnej XX w., naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN Lublin. Autor m.in. monografii Stronnictwo Pracy we władzach naczelnych Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w latach 1939-1945 (Lublin 2012), Skompromitować Powstanie. Zmagania komunistycznej propagandy z Powstaniem Warszawskim 1953-1956 (Lublin 2012), redaktor naukowy wydawnictwa źródłowego Dziennik czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego (t. 1-2, Lublin 2016-2017). Stypendysta Polonia Aid Foundation Trust, Polskiej Akademii Umiejętności oraz Fundacji Rzymskiej im. Margrabiny J. S. Umiastowskiej. Pomysłodawca i kierownik projektów naukowych finansowanych w ramach grantów badawczych (m.in. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki).
Prowadził kwerendy badawcze m.in. w Wielkiej Brytanii, USA, Włoszech. Popularyzator wiedzy historycznej w mediach (m.in. TVP Historia, TVP Lublin, Program 3 Polskiego Radia, Radio Lublin, Radio TOK FM, „W Sieci Historii”, „Nasz Dziennik”). Jego badania koncentrują się na dziejach polskiego uchodźstwa w XX w., polityce polskiej okresu II wojny światowej, zagadnieniu totalitaryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem propagandy komunistycznej, działalności i myśli politycznej partii chrześcijańsko- demokratycznych.
Zainteresowania: literatura SF, biografistyka, muzyka sakralna.

Jadwiga Kowalska

Jadwiga Kowalska

pracownik naukowy Centrum Badań nad Historią Polskiego Państwa na Uchodźstwie KUL

Historyk, archiwista, pedagog i działacz społeczny. Dyrektor Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii oraz zastępca Kierownika Archiwum i Koordynator Projektów Kulturalnych Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
Absolwentka historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Aktualnie doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Związana z wieloma polonijnymi i emigracyjnymi organizacjami na świecie, m.in.: członek rzeczywisty Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego: członek zwyczajny oraz członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, w którym w latach 2013–2018 pełniła funkcję Honorowego Skarbnika, a od kwietnia 2021 wiceprezes ds. nauk humanistycznych; członek honorowy Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego im. gen. Władysława Sikorskiego w Tuszowie Narodowym oraz członek Rady Naukowej serii wydawniczej „Druga Wielka Emigracja 1939–1991”. Autorka licznych artykułów naukowych i popularno-naukowych oraz publikacji dotyczących polskiej obecności na Wyspach Brytyjskich w XX wieku. Kuratorka i autorka międzynarodowych wystaw poświęconych tej tematyce. Organizatorka i uczestniczka konferencji w kraju i zagranicą. Prowadziła kwerendy naukowe w polskich emigracyjnych i lokalnych archiwach narodowych w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Argentynie, Brazylii i Republice Południowej Afryki. Za pracę na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego poza granicami Polski uhonorowana medalami oraz odznaczeniami, m.in.: Odznaką Bractwa Złotej Szabli (2004), Medalem Pro Memoria (2005), Srebrnym Medalem Wojska Polskiego (2015), prezydenckim Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości (2019) oraz Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (2021).

Kamil Świderski

Kamil Świderski

pracownik naukowy Centrum Badań nad Historią Polskiego Państwa na Uchodźstwie KUL

Absolwent historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2020 r. doktorant w Szkole Doktorskiej KUL, przygotowuje pracę doktorską pt. ,,Humorysta piszący serio. Biografia Karola Zbyszewskiego (1904-1990)``. Analityk oraz współredaktor rocznika „Polonia Inter Gentes” w Instytucie Gen. Władysława Andersa w Lublinie. Autor artykułów naukowych, takich jak, m.in.: Publicystyka Karola Zbyszewskiego na łamach tygodnika ,,Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie”, ,,Polonia Inter Gentes. Biuletyn - Rocznik Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie”, nr 3, Lublin 2019, s. 59-71. Opracował recepcję pierwszego wydania książki Leszka Moczulskiego ``Wojna polska 1939. Rozgrywka dyplomatyczna w przededniu wojny i działania wojenne we wrześniu - październiku 1939`` w piśmiennictwie polskim na emigracji, ,,Ibidem. Rocznik Koła Naukowego Historyków Studentów KUL”, t. XI, Lublin 2017, s. 155-174. Redaktor monografii „Jerzy August Gawenda, Legalizm Polski w świetle prawa publicznego”, przejrzał, poprawił i wstępem opatrzył Kamil Świderski.
Interesuje się polską emigracją polityczną po 1939 r., szczególnie w aspekcie intelektualnym i politycznym; dziejami politycznymi i społecznymi Polski w dwudziestoleciu międzywojennym
oraz polskim ruchem oporu podczas II wojny światowej.

Michał Dworski

Michał Dworski

pracownik naukowy Centrum Badań nad Historią Polskiego Państwa na Uchodźstwie KUL

Absolwent historii (2017) oraz prawa (2019) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, doktorant Instytucie Historii KUL. Koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie, Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do Spraw Dialogu Międzynarodowego, Dyrektor Centrum Analiz i Badań Historycznych Instytutu im. gen. Władysława Andersa, Fundraiser w Awareness Against Human Trafficking (HAART) Poland. Stypendysta m.in. Polonia Aid Foundation Trust, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji Rzymskiej im. Margrabiny J. S. Umiastowskiej. Za działalność społeczną odznaczony przez Ministra Jana Józefa Kasprzyka medalem „Pro Patria” (2019) oraz Medalem im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który przyznał mu bp Józef Guzdek (2015). Naukowo zajmuje się dziejami polskiego uchodźstwa politycznego w XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem dyplomacji emigracyjnej oraz prawnomiędzynarodowym i ustrojowym wymiarem funkcjonowania Rzeczpospolitej na Uchodźstwie.

Bartosz Czajka

Bartosz Czajka

pracownik naukowy Centrum Badań nad Historią Polskiego Państwa na Uchodźstwie KUL

Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do Spraw Rozwoju Edukacji Historycznej, doktorant w Instytucie Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, od 2017 roku pracownik i ekspert Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie. Działacz społeczny i akademicki, nauczyciel historii w liceum ogólnokształcącym. Współzałożyciel i dwukrotny prezes Korporacji Akademickiej Astrea Lublinensis (2013-2017), aktywny w pracach Parlamentu Studentów KUL oraz Koła Naukowego Historyków Studentów. W 2016 roku został wybrany do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Naukowo-Kulturalnym w Europie Środowej i Wschodniej oraz ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, w ramach której prowadził cykl wykładów dla polskiej młodzieży z Białorusi, Ukrainy, Rosji czy Kazachstanu. Inicjator programu stypendialnego dla młodzieży polonijnej z Białorusi i Ukrainy pod nazwą „Aktywni dla Polski”. Wykładowca w ramach „Akademii Liderów Polonijnych” organizowanych przez „Wspólnotę Polską”. Za działalność społeczną bp Józef Guzdek odznaczył go Medalem im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki, natomiast za działalność w Korporacji Akademickiej Minister Jan Józef Kasprzyk przyznał mu Medal „Pro Patria”. Autor monografii i artykułów naukowych. W swojej pracy naukowej podejmuje zagadnienia polskiej polityki zagranicznej w latach 1918-1939, emigracji w XX wieku, dziejów Lubelszczyzny oraz bada dzieje myśli piłsudczykowskiej. Prowadzone przez niego badania naukowe skupiają się na historii XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem dziejów emigracji i uchodźstwa oraz biografistyce. Obecnie opracowuje biografię wybitnego polskiego dyplomaty i polityka - Tytusa Filipowicza.
W ramach Centrum Badań nad Historią Polskiego Państwa na Uchodźstwie KUL zajmuje się przede wszystkim opracowaniem krytycznym protokołów posiedzeń Rad Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej (1940 - 1991) oraz pracą nad „Słownikiem Biograficznym Polskiego Państwa na Uchodźstwie”. Jako asystent badawczy uczestniczy w pozostałych inicjatywach naukowych oraz popularnonaukowych, realizowanych w ramach Centrum.

Paulina Pietrzak

Paulina Pietrzak

specjalista w Centrum Badań nad Historią Polskiego Państwa na Uchodźstwie KUL – koordynator działań administracyjnych i naukowych

Absolwentka politologii, bezpieczeństwa narodowego oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Analityk w Centrum Analiz i Badań Historycznych Instytutu im. gen. Władysława Andersa, członek zarządu „Fundacji pod Damaszkiem”.
Absolwentka I i III edycji Lubelskiej Szkoły Dyplomacji oraz projektów: „Szkoła Wyszehradzka” i „Szkoła Animatorów Społeczeństwa Obywatelskiego SASO”. Laureatka Rejsu Niepodległości 2018 - inicjatywy rejsu dookoła świata z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości; podczas rejsu brała udział w promowaniu polskiej historii, kultury, języka, na odcinku: Singapur-Hongkong-Osaka.
W przeszłości: praktykantka Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie, wolontariuszka Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE w Lublinie, w ramach projektu ”Centrum energii”, uczestniczka programu Absolwent KUL.

Uliana Hirniak

Uliana Hirniak

specjalista ds. social media w Centrum Badań nad Historią Polskiego Państwa na Uchodźstwie KUL

Filolog, glottodydaktyk, tłumacz konsekutywny i symultaniczny. Absolwentka filologii polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Realizator i pomysłodawca projektu „Polishglots” – cyklu interaktywnych filmików skierowanych do Polaków zza wschodniej granicy, którzy mogą dzięki nim rozwinąć swoje zdolności leksykalne. Współorganizatorka wakacyjnego kursu języka polskiego i kultury polskiej dla młodzieży ze Wschodu. Absolwentka stypendium naukowego Fundacji Jana Pawła II oraz stypendium naukowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Absolwentka I i II edycji Lubelskiej Szkoły Dyplomacji oraz projektu „Szkoła Wyszehradzka”. Od najmłodszych lat czynnie zaangażowana w prace Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego w Starym Skałacie działającego na rzecz mniejszości polskiej na Ukrainie. W przeszłości wolontariusz w Centrum Wolontariatu w Lublinie.
Prywatnie miłośniczka sztuki teatralnej, w przeszłości wolontariuszka w Teatrze Lalki i Aktora im. H. Ch. Andersena oraz w Teatrze im. Juliusza Osterwy.

RP NA OBCZYŹNIE

ZOBACZ FILM